Paragraf Tekst
Generelt §1
De etiske regler er bindende for alle medlemmer af NHG Danmark
§1.2
Medlemmerne skal arbejde for at fremme klientens ønske om personling og psykisk udvikling og sundhed.


Forhold til klienten§2
Medlemmerne har tavshedspligt overfor de informationer, der fremkommer før, under og efter hypnosen, med mindre der foreligger samtykke fra klienten


§2.1
Optagelser af fotos, video eller bånd i forbindelse med hypnosen skal meddeles klienten og må ikke videregives uden samtykke.


§2.2
I forbindelse med scene- eller anden hypnose med tilskuere, må hypnotisøren ikke udstille klienten eller klienterne på en krænkende eller respektløs måde.


§2.3
Medlemmet må ikke udnytte sin stilling som hypnotisør/hypnoterapeut til skade for klienten.


§2.4
Klienten må ikke udsættes for fysiske, verbale eller sexuelle krænkelser.


§2.5
Medlemmerne er forpligtede til at føre optegnelser over klienten, og klienten har til enhver tid ret til at blive gjort bekendt med indholdet af disse journaloplysninger.


Forhold til kollegaerne§3
Medlemmerne skal behandle kollegaer med respekt.


§3.1
Forventer en hypnotisør/hypnoterapeut, at der vil blive rejst sag imod ham/hende, er pågældende forpligtiget til øjeblikkelig at rette henvendelse til Etisk Råd.


Annoncering§4
Medlemmer skal annoncere på en etisk ansvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning for behandlere jfr. Lægeloven


Sanktionsmuligheder§5
Etisk Råd kan irettesætte og give påbud hvis et medlem overtræder de etiske regler. Såfremt påbud eller irettesættelser ikke overholdes, kan Etisk Råd fratage pågældende medlemskabet af NGH.